Sẽ bán đấu giá công khai gần 84,77 triệu cổ phần TCty Sông Đà

0
107

Theo đó, phát hành lần đầu là 450 triệu CP, mệnh giá 10.000đ/CP, trong đó 229,5 triệu CP nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại DN này xuống dưới 50% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong DN theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 NĐ 59/2011/NĐ-CP/ 2011 là 822.000 CP, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu CP bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84.768.000 CP bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá CP lần đầu theo quy định của pháp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỉ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại NĐ 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP và quy định pháp luật có liên quan.

TCty Sông Đà – CTCP thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan. Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị DN là 464 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại TCty Sông Đà – CTCP 412 người; số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị DN là 52 người.

Nguồn: laodong.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.